Ungdom uten retning

Mot nye mål. Dette er et tilbud til ungdom, 18-24 år, som sliter med psykiske utfordringer i så stor grad at det skaper begrensninger og nedsatt livskvalitet, og er til hinder for å benytte retten til videregående opplæring. Det være seg 3 år på videregående skole, lærlingeplass eller et 5 års løp med fagbrev som mål.

Varighet og gjennomføring

Prosjektet har en varighet på 12 uker, og er gruppebasert (6-7 deltakere) med 2 samlinger pr. uke.

Samlingene er bygget over gestaltisk tilnærming med støtte i kognitiv tilnærming. I tillegg til gruppesamlinger gjennomføres det individuelle, terapeutiske samtaler en gang pr. uke. Disse støtter opp om individuelle prosesser i gruppa.

Vi jobber ut fra effektive modeller som gir økt egenforståelse og tilleggsverktøy til å takle hverdagen på en bedre måte. Vi jobber “her og nå”, og griper fatt i det som er aktuelt i øyeblikket. Fokus er på hver enkelt deltakers behov og muligheter, også i gruppearbeidet.

Med hensikt unngår vi et for omfattende aktivitetsnivå med for store krav og høye forventninger.

Hver ungdom veiledes individuelt og i gruppe, og vi som styrer prosjektet tilpasser oss der ungdommene er, slik at opplegget ikke virker for ”stort” eller overveldende, skummelt eller uoppnåelig for deltakerne.

Fokus er på mestring og mestringsfølelse. Progresjon og fremdrift tilpasses den enkelte deltaker og det er hele tiden rom for justeringer og endringer.

Dette er et prosseskurs. Målet og veien kommer etter hvert som deltakerne får det bedre, begrensningene minker og mestringsfølelsen øker.

Skolespesialist

I dette tiltaket har vi i tillegg til gruppelederne, en spesialveileder innen utdanning. Skolespesialisten vil være et viktig bindeledd mellom deltaker, Nav-veileder og opplæringskontor.

Målsetting

Målet er at hver enkelt deltaker skal få bedret sin livskvalitet og å få det bedre enn de har det når de starter opp.

Prosjektet er uten krav til formidling til skole eller arbeid.

Etter hvert vil det likevel være naturlig at deltakerne finner en retning mot arbeidslivet. Dette kan for eksempel være arbeidspraksis, lærlingeplasser eller videre skole og utdanning.

Erfaring

Gjennom terapi, øvelser, erfaringsdeling og refleksjonsrunder ser vi at nye tanke- og handlingsmønstre fremtrer.

Hver enkelt deltaker får et eierforhold til egne opplevelser, tanker og følelser. Dette ser vi blir ytterligere forsterket gjennom synergien av det å være i en gruppe.

Suksessfaktorer

Når vi støtter og møter ungdommene der de er, ser vi en positiv endring som skaper motivasjon og vilje til å tørre å lykkes.

Vi opplever at retningen for hver enkelt blir tydeligere, og energien som skapes gjør at hver enkelt ungdom strekker seg for å nå sine nye mål.

Resultater

100% av ungdommene har funnet sin retning, er i gang med en målrettet aktivitet, og på vei til et selvstendig liv.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Trygve Hovdal for en grundigere gjennomgang av hvilke muligheter vi kan tilby.

Trygve Hovdal

Avdelingsleder Kurs og kompetanse og prosjektleder for Ungdom uten retning
(+47) 92278021
hovdal@briga.no

Trygve jobber som prosjektleder i avdelingen kurs og kompetanse, og som kursutvikler i Briga AS.

Han er utdannet gestaltterapeut, barnevernspedagog og har videreutdanning i sexologi, kognitiv terapi for par, samt barnerett. Han har omfattende erfaring fra arbeid med utvikling og gjennomføring av ulike typer kurs for næringslivet. I tillegg driver han egen terapipraksis.

Trygve er svært dyktig kursholder og motivator, med en unik evne til å få tilhørerne engasjert og inspirert.